Khởi động từ chân không

Khởi động mềm
Khởi động mềm